Õppe-ja kasvatustöö lasteaias

Õppe-ja kasvatustöö toimub lasteaias ÕPPEKAVAlink opens on new page  alusel. Õppe- ja kasvatustegevus toimub lasteaias õppeaastati. Õppeaasta kestab 1. septembrist kuni 31. augustini. Süvendatud õppetöö planeeritud nädalaplaanidega algab 1.septembrist ja kestab mai kolmanda nädalani.

2023/2024 õppeaasta üldteema "Iga samm jätab jälje".

Lasteaia 2023/24 õppeaasta üldeesmärgid on:

  • Luua tingimused, et igale lapsele on tagatud maksimaalne võimetekohane pingutus, iseseisvus ja võimalus teha valikuid.
  • Muu koduse keelega laste eesti keele osaoskuste toetamine mängude, õuesõppe ja haridustehnoloogia kaasabil.

Lapse põhitegevus on siiski MÄNG, mille käigus omandab ja kinnistab laps uut teavet ning oskusi, väljendab oma tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub läbi mängu lõimides järgnevaid valdkondi:

  • Mina ja keskkond
  • Keel ja kõne
  • Matemaatika
  • Kunst
  • Liikumine
  • Muusika

Valdkondi läbivad ning õppe- ja kasvatustegevust lõimivad järgmised tegevused: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused. Nädala jooksul kasutatakse kõiki tegevusliike.

Avaldatud 29.08.2018. Viimati muudetud 25.09.2023.