Hoolekogu

Illuka Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja (kohalik omavalitsus), õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. 

Hoolekogu moodustamine ja töö toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud "Alutaguse valla haridusasutuse hoolekogu moodustamise kord ja töökord"link opens on new page ja "Illuka Kooli hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kinnitamine" alusel. Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

Illuka Kooli hoolekogu koosseislink opens on new page (Alutaguse vallavalitsuse korraldus 01.detsember 2022 nr 564)

Dokumendid ja otsused, mis peavad saama hoolekogu nõusoleku, arvamuse või kinnituselink opens on new page.

Illuka Kooli hoolekogu:

Hoolekogu esimees

 • Monika Grinfeld -  põhikooli lapsevanemate esindaja; 

Hoolekogu aseesimees

 • Alvar Paal - põhikooli lapsevanemate esindaja;

Hoolekogu protokollija

 • Kristel Reino  - lasteaia lapsevanemate esindaja;

Liikmed

 • Liisu Tamm - lasteaia lapsevanemate esindaja;

 • Aleksei Kaširov - põhikooli lapsevanemate esindaja;

 • Elle Vodja – põhikooli lapsevanemate esindaja (asendusliige)

 • Helen Rajas – kooli toetavate organisatsioonide esindaja;

 • Reet Ernits - põhikooli õppenõukogu esindaja;

 • Airit Vaitmaa - lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja;

 • Timofey Goshka - õpilasesinduse esindaja;

 • Kairi Hõbemeri - vallavalitsuse esindaja.

Hoolekogu esimees ootab kooli ja lasteaiaga seonduvaid küsimusi e-mailile ikhoolekogu@alutaguse.edu.ee

 

 

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 23.10.2023.