Ettevõtlik Kool

Ettevõtlik Koollink opens on new page on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist.

Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud:

  • laste kiiremat iseseisvumist,
  • suuremat huvi uute teemade vastu,
  • õpilaste poolset kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist,
  • erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ning õpilaste vahel.

Tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda. Ettevõtliku Kooli õpetajad hoiduvad kuivast praktikast, mida ei suudeta ilmestada päriseluliste tegevuste ja haaravate praktiliste näidetega.

2023/2024 õppeaastal kuuluvad meie kooli Ettevõtliku Kooli meeskonda huvi- ja projetijuht / Ettevõtliku Kooli koordinaator Ave Amor, direktor Anneli Bogens, õppejuht Airit Vaitmaa, õpetaja Anneli Dietrich, õpetaja Kristi Vaarmann.

Ettevõtlikku hoiakut ja kooli omapära toetavab õppekavas. Illuka Koolis saab Mooste õppida 4.klassis kodulugu, 5. klassis KiVa (kiusamisvaba) käitumist, 6.klassis õpiteed (erinevate õppimisstrateegiate tundmaõppimine, koostööoskuste ja ensejuhtimise arendamine), 4., 5. ja 7.klassis arvutiõpetust, 9.klassis karjääriõpetust. Püüame nii nende kui ka teiste õppeainete abil suurendada õpilaste loovust, aktiivsust, avatust, esinemisjulgust, vastutustundlikkust, meeskonnatöö-, planeerimise ja organiseerimisoskust.

Osaleme pidevalt erinevatel õppekäikudel, õppepäevadel, kooli on külastanud mitmed külalisõpetajad ning oma kogemusi oleme jaganud teiste piirkondade koolidele. Üks kord trimestris toimub iseseisvaõppe päev koos õpijuhistega.  Õpetajad kasutavad oma tundides üha enam ja enam põnevaid aktiivõppemeetodeid, paranenud on digipädevus, lõimitakse erinevaid õppeaineid. Õpilased on üha rohkem kaasatud ürituste organiseerimisse ning läbiviimisesse.

Ettevõtliku Kooli võrgustik on laienenud igasse Eesti maakonda, kus kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused (MAK). Vaata kontaktide alt, kes on sinu maakonna koordinaator. Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab ligi 130 kooli ja 15 lasteaeda üle Eesti, kokku üle 27 000 õpilase. Tihedasse koostöösse on haaratud ka lapsevanemad ja kogukonnad.

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 07.05.2024.