Üldinfo

Põhiväärtused


Illuka Kool on ühtehoidev mõisakool, mille põhiväärtusteks on: koostöö, ettevõtlikkus, loovus, keskkonnahoid ja tervis.

Illuka Kooli põhiväärtused:

  • KOOSTÖÖ

Eduka õppe ja kasvatuse huvides valitseb tõhus koostöö koolikogukonna kõigi osapoolte vahel, samuti tehakse ühistööd teiste koolide ja välispartneritega.

  • ETTEVÕTLIKKUS

Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Väärtustame jätkusuutlikku hoiakut, mida iseloomustavad uuenduslik, julge ja kriitiline mõtlemine ning eneseteostusvajadus. Ettevõtlik õpilane, õpetaja ja koolitöötaja on avatud, tahab ja oskab leida uusi ideid, julgeb eksida ning oskab eksimustest õppida.

  • LOOVUS

Loovus oma paljudes väljendusvormides on tihedalt seotud kõigi inimtegevuse valdkondadega. Loov eluhoiak tähendab avatust uutele kogemustele, muljetele, vastuvõtlikkust ning püüdu oma võimeid kasutada ja arendada. Mitmesuguseid olukordi ja ülesandeid lahendatakse leidlikult erinevate võtete ja vahenditega

  • KESKKONNAHOID

Aineõpetuse, hoiakute kujundamise ning eluliste oskuste õpetamise toel omandab õpilane veendumuse sotsiaalse ja loodusliku keskkonna hoidmise ning säästmise vajalikkusest.

  • TERVIS

Tähtsustame füüsilist aktiivsust ja tervist säästvat eluviisi. Meile on tähtis nii õpilaste kui kooli töötajate tervis. Pöörame tähelepanu vaimse, füüsilise, sotsiaalse tervise hoidmisele ja edendamisele ning tervislike harjumuste kujunemisele.

Illuka Kool on ühtehoidev mõisakool, mille põhiväärtusteks on: koostöö, ettevõtlikkus, loovus, keskkonnahoid ja tervis.

Illuka Kooli põhiväärtused:

  • KOOSTÖÖ

Eduka õppe ja kasvatuse huvides valitseb tõhus koostöö koolikogukonna kõigi osapoolte vahel, samuti tehakse ühistööd teiste koolide ja välispartneritega.

  • ETTEVÕTLIKKUS

Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Väärtustame jätkusuutlikku hoiakut, mida iseloomustavad uuenduslik, julge ja kriitiline mõtlemine ning eneseteostusvajadus. Ettevõtlik õpilane, õpetaja ja koolitöötaja on avatud, tahab ja oskab leida uusi ideid, julgeb eksida ning oskab eksimustest õppida.

  • LOOVUS

Loovus oma paljudes väljendusvormides on tihedalt seotud kõigi inimtegevuse valdkondadega. Loov eluhoiak tähendab avatust uutele kogemustele, muljetele, vastuvõtlikkust ning püüdu oma võimeid kasutada ja arendada. Mitmesuguseid olukordi ja ülesandeid lahendatakse leidlikult erinevate võtete ja vahenditega

  • KESKKONNAHOID

Aineõpetuse, hoiakute kujundamise ning eluliste oskuste õpetamise toel omandab õpilane veendumuse sotsiaalse ja loodusliku keskkonna hoidmise ning säästmise vajalikkusest.

  • TERVIS

Tähtsustame füüsilist aktiivsust ja tervist säästvat eluviisi. Meile on tähtis nii õpilaste kui kooli töötajate tervis. Pöörame tähelepanu vaimse, füüsilise, sotsiaalse tervise hoidmisele ja edendamisele ning tervislike harjumuste kujunemisele.