14.12 - 22.12.2020 on kogu kool distantsõppel

Loomise kuupäev 10.12.2020

Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele.

14.-22.detsember on kool distantsõppel. Pärast koolivaheaega alates 11. jaanuarist jätkub haridusasutustes õppetegevus tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta viiruse leviku tõttu teisiti.

Tunniplaan ja Stuudium

 1.  Õppetöö korraldamisel lähtume kehtivast tunniplaanist.
 2.  Tunnid algavad 8.25.

1.tund 8.25 – 9.10
2.tund 9.20 – 10.05
3.tund 10.15 – 11.00
4. tund 11.10 – 11.55
Puhkepaus (35 min)
5.tund 12.30 – 13.15
6.tund 13.25 – 14.10
7. tund 14.20 – 15.05

 1.  2.kl, 3.kl ja 6.a kl toimub vähemalt 1 ainetund virtuaalselt reaalajas.
 2.  Alates 4.klassist toimuvad põhiained (matemaatika, eesti keel, loodusõpetus, inimeseõpetus, vene- ja inglise keel, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, arvutiõpetus) virtuaalselt reaalajas (MS Teams keskkond).
 3.  Veebitunnis osaleb õpilane pildiga.
 4. MSTeams keskkonda sisenemine toimub läbi MSTeams kalendri.
 5.  Üks päev enne distantsõppepäeva lisab õpetaja Stuudiumi päevikusse õpijuhised ja  virtuaalse tunni info (aeg ja viide keskkonnale).
 6.  Loovainete tunnid võivad olla õpetaja valikul nii virtuaalselt reaalajas või kui ka esitatud iseseisva tööna. Iseseisev töö lisatakse Stuudiumi päevikusse hiljemalt sama päeva kell 8.25-ks.
 7.  Kui Stuudiumi päevikus on tunnitöösse lisatud, et ainetund toimub MS Teams või Zoom keskkonnas, siis õpilasel on kohustus osaleda virtuaalses tunnis. Mitteosalenud õpilane märgitakse puudujaks.
 8.  Distantsõppe päeval antakse ainult tunnitöö ülesandeid. Stuudiumi päeviku õpijuhises on märgitud tunnitöö ja sama päeva kuupäev. Kodutööd eraldi juurde ei anta.
 9.  Õpilane sooritab ja esitab e-päevikus kirjeldatud tegevused/ülesanded hiljemalt sama päeva 16.00-ks. Erand on siis, kui on lepitud kokku teisiti.
 10.  Kui tunniülesandega on seotud fail, siis päevik on seotud Stuudiumi TERAga või toimub faili jagamine MS Teamsis. Sel juhul on õpijuhises vastav viide.
 11.  Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase iseseisvalt töötamise võimet, mis on üksi kodus madalam, kui tavapäraselt klassiruumis.
 12.  Õpetajad on tööpäeval õpilastele/lastevanematele kätte saadavad 8.25 – 15.30 e-posti või Stuudiumi või MS Teams (või Zoom) suhtluse teel, kui ei ole muud moodi eraldi kokku lepitud.
 13.  Distantsõppepäeval üldjuhul huviringe ei toimu.
 14. Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe toimub lapsevanemaga kokkuleppel koolis individuaalõppena ja individuaaltegevusena. Kool tagab juhendamise, järelvalve ja toitlustuse.
 15. Kodus õppivate laste koolitoidu teemaga tegeleb koolipidaja. Omavalitsuse ülesanne on abi osutamine abivajajatele, hinnates abivajadust juhtumipõhiselt (Sotsiaalhoolekandeseadus § 15. Hindamiskohustus ja otsus abi andmise kohta).
  Koolitoiduga seotud küsimustega palun pöörduda abivallavanem Kairi Hõbemeri pooole: kairi.hobemeri@alutagusevald.eelink opens on new page

Online abi

Kooli juhtkond on tööpäeva vältel kättesaadav ja valmis jagama infot, vastama ning abistama kõikides distantsõppega seotud küsimustes (tehnilised probleemid, MSTeamsi sisse logimine, õpiabi, hindamine jms).

Õpilased saavad vajadusel võtta oma kooli jäänud asju, töövahendeid jne. Info Annika Saar 5855 6804

Pikapäevarühm

 1. 1.-6.kassi õpilased, aga miks mitte ka vanemate klasside õpilased oodatud pikapäevarühma õppima ja abi küsima.
 2. Pikapäevarühm toimub Zoom e-keskkonnas (suhtlemine veebis reaalajas). Liitumine lingile vajutades. Lubada tuleb video ja audio vaade. 
  Pikapäevarühmad toimuvad Zoom keskkonnas 12.30-16.15 (õp Ene Raudar, Anastassia Zapletnjuk, Jaanus Uustalu, Kaja Kama). Igal õpetajal on oma Zoomi link, mis on kogu aeg sama. Lingid lisatakse Stuudiumisse distantstõppe esimesel päeval hiljemalt 8.25. 

Õpilase haigestumine

 1. Kui õpilane on haige, siis tuleb sellest klassijuhatajale teada anda. Haige laps ei pea e-õppe ülesandeid tähtajaliselt lahendama. Laps vastab pärast terveks saamist õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele. Kui laps on saanud terveks, siis ta osaleb taas distantsõppes.

Lapsevanemale

 1. Lapsevanemad, aidake lapsel koostada distantsõppe ajaks kindel päevakava.
 2. Kindlasti soovitame pärast distantsõppe päeva viibida looduses ja veeta perega ekraanivaba kvaliteetaega jälgides reegleid.
Viimati muudetud 14.12.2020.