Distantsõpe pikeneb kogu koolile kuni 16.aprillini 2021

Loomise kuupäev 31.03.2021

Valitsus kinnitas 9.märtsi erakorralisel istungil rangemate piirangute korralduse: alates 11.märtsist on 1.–9. klasside õpilased distantsõppel, samuti ei või läbi viia kontaktõpet põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujatele.

 • • 5.-8.klassi õpilased on 01.03 - 11.04.2021 distanstõppel
 • • 1.-4.klassi õpilased on 11.03 -11.04.2021 distanstõppel
 • Vajadusel võivad kontaktõppes jätkata hariduslike erivajadustega õppijad. Erandina nähakse ette, et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes. Info Stuudiumis.

Tunniplaan ja päevakava osalise distantsõppe ajal

 1.    Õppetöö korraldamisel lähtume kehtivast tunniplaanist.
 2.    Tunnid algavad 8.25.

1.tund 8.25 – 9.10
2.tund 9.20 – 10.05
3.tund 10.15 – 11.00
4. tund 11.10 – 11.55
Lõunapaus (35 min)
5.tund 12.30 – 13.15
6.tund 13.25 – 14.10
7. tund 14.20 – 15.05

Distantsõppe korraldus 

 1. Põhiained (matemaatika, eesti keel, loodusõpetus, inimeseõpetus, vene- ja inglise keel, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, arvutiõpetus) virtuaalselt reaalajas (MS Teams keskkond, 1.kl Zoom keskkond).
 2. Veebitunnis osaleb õpilane pildiga.
 3. MSTeams keskkonda sisenemine toimub läbi MSTeams kalendri.
 4. Üks päev enne distantsõppepäeva lisab õpetaja Stuudiumi päevikusse õpijuhised ja  virtuaalse tunni info (aeg ja viide keskkonnale).
 5. Loovainete tunnid võivad olla õpetaja valikul nii virtuaalselt reaalajas või kui ka esitatud iseseisva tööna. Iseseisev töö lisatakse Stuudiumi päevikusse hiljemalt sama päeva kell 8.25-ks.
 6. Kui Stuudiumi päevikus on tunnitöösse lisatud, et ainetund toimub MSTeams või Zoom keskkonnas, siis õpilasel on kohustus osaleda virtuaalses tunnis. Mitteosalenud õpilane märgitakse puudujaks.
 7. Distantsõppe päeval antakse ainult tunnitöö ülesandeid. Stuudiumi päeviku õpijuhises on märgitud tunnitöö ja sama päeva kuupäev. Kodutööd eraldi juurde ei anta.
 8. Õpilane sooritab ja esitab e-päevikus kirjeldatud tegevused/ülesanded hiljemalt sama päeva 16.00-ks. Erand on siis, kui on lepitud kokku teisiti.
 9. Kui tunniülesandega on seotud fail, siis päevik on seotud Stuudiumi TERAga või toimub faili jagamine MS Teamsis. Sel juhul on õpijuhises vastav viide.
 10. Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase iseseisvalt töötamise võimet, mis on üksi kodus madalam, kui tavapäraselt klassiruumis.
 11. Õpetajad on tööpäeval õpilastele/lastevanematele kätte saadavad 8.25 – 15.30 e-posti või Stuudiumi suhtluse teel, kui ei ole muud moodi eraldi kokku lepitud.
 12. Distantsõppepäeval üldjuhul huviringe ei toimu.
 13. 5,-9.klassi hariduslike erivajadustega õpilaste õpe toimub lapsevanemaga kokkuleppel koolis individuaalõppena ja individuaaltegevusena. Kool tagab juhendamise, järelvalve ja toitlustuse.
 14. 1.-4.klassi distantsõppepäeval (5.03.2021) on koolis avatud sülearvutitega klassid. Kui õpilasel ei ole võimalik kodustes tungimustes distantsõppepäeval õppida, siis saab ta seda teha kooli ruumides. Kool tagab juhendamise, järelvalve ja toitlustuse. Palumeteatada klassijuhatajale hiljemalt 4.märtsiks kell 12.00, kas õpilane tuleb kooli.
 15. Distantsõppel olevate õpilaste toitlustamine toimub vastavalt Alutaguse valla volikogu 22.12.2020 määrusele nr 145 "Toitlustamiskulude katmise ja koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Alutaguse valla munitsipaalkoolides". Täpsem info Stuudiumis.

Tehniline tugi

Kooli juhtkond on tööpäeva vältel kättesaadav ja valmis jagama infot, vastama ning abistama kõikides distantsõppega seotud küsimustes (tehnilised probleemid, MSTeamsi sisse logimine, õpiabi, hindamine jms).

Õpilased saavad vajadusel võtta oma kooli jäänud asju, töövahendeid jne. Info Annika Saar 5855 6804

Pikapäevarühm

 • Distantsõppe ajal 1.-5.kassile veebis pikapäevarühma ei toimu.  
 • Kontaktõppes koolis õppivatel lastel pikapäevarühm kuni 11.55 - 14.20.

Õpilase haigestumine

 1.   Kui õpilane on haige, siis tuleb sellest klassijuhatajale teada anda. Haige laps ei pea e-õppe ülesandeid tähtajaliselt lahendama. Laps vastab pärast terveks saamist õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele. Kui laps on saanud terveks, siis ta osaleb taas distantsõppes.
 2.  Kui õpilane on eneseisolatsioonis ja terve, siis teavitab sellest klassijuhatajat ja osaleb õppetöös läbi distantsõppe.

Konatktõpe (õppimine toimub koolis)

 • Hariduslike erivajadustega õpilased õpivad koolis (lapsevanematega kokkuleppel).
 • Koolis õppivatele 1.-4.kl õpilastele toimub pikapäevarühm kuni 14.00-ni.
 • Koolis õppivatele õpilastele tagatakse nutivahendid, juhendamine, järelvalve ja toitlustus.
 • Järgime 2+2 reeglit. Kõik üle 12- aastased kannavad maski.

Haigussümptomitega (köha, nohu, palavik, kurguvalu või kraapiv tunne kurgus, üldine nõrkustunne, peavalu, kõhulahtisus, maitsemeele kadumine vm) õpilastel või töötajatel on keelatud kooli tulla.

Järgime reegleid. Hoolime enda teiste tervisest!

Viimati muudetud 02.04.2021.