Distantsõppe korraldus kuni olukorra muutumiseni

Loomise kuupäev 20.03.2020

Illuka Koolis on distantsõppe ajal e-õpe korraldatud järgmiselt:

Tunniplaan ja Stuudium

 1.  Õppetöö korraldamisel lähtume kehtivast tunniplaanist.
 2.  Õpetaja paneb Stuudiumisse õpijuhendid hiljemalt kella 9-ks või teeb nädalaplaani. Päeva jooksul samaks päevaks uusi ülesandeid juurde ei anta.
 3.   Distantsõppe perioodil antakse ainult tunnitöö ülesanded. Kodutööd eraldi juurde ei anna. Kõik ülesanded lisatakse kodutöö alla.
 4.  Kui õpetaja soovib lisada koduse tööna mingi faili, siis ta seob päeviku Stuudiumi TERAga. Sel juhul on õpijuhises viidatud TERA ülesandele või materjalile. Õpilased saavad oma tehtud tööd (failid, lingid või muu sisu) lisada otse kodutöö juurde TERAs.
 5.   Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet, mis on madalam üksi kodus, kui tavapäraselt klassiruumis. Seejuures jälgivad õpetajad teiste aineõpetajate poolt antud õppeülesannete mahtu ja mitmekesisust.
 6.  Õppekava õpitulemused distantsõppes ei ole samal moel saavutatavad kui tavaõppes. Õpetaja teeb õpilase iseseisva töö võimekusest lähtuvalt õppeülesannete andmisel õppematerjalides valikuid. Ei ole oluline käsitleda teemasid järjest.
 7.  Lapsevanemana/õpilasena saate otsustada kas alustate ülesande tegemist kohe hommikul või siis jagate lapsele info ja ta saab ülesanded jagada päeva peale.
 8.  Osa õppetunde toimuvad Zoom keskkonnas reaalajas tunniplaani järgselt. Aineõpetajad lisavad need Stuudiumi kalendrisse hiljemalt sama nädala esmaspäevaks.
 9.  Kui Stuudiumi kalendrisse on lisatud, et ainetund toimub Zoom keskkonnas (päev ja kellaeg), siis õpilasel on kohustus osaleda online tunnis.

Hindamine ja tagasiside

 1.  Õpetajatel on õigus mitme aine teadmisi ja oskusi arendavad ülesanded anda ühe pikemaajalise õppeülesandena ning teadmisi ja oskusi hinnata/tagasisidestada vastavates ainetes. Pikemaajalised ülesanded lihtsustavad õpilase päevakava.
 2.  Õpetajad on igal tööpäeval kätte saadavad 9.00 – 16.00 e-posti või Stuudiumi suhtluse teel, kui ei ole muud moodi eraldi kokku lepitud. Juhime vanemate tähelepanu sellele, et ka distantsõppe korral on õpetajatel reguleeritud tööaeg, mis tähendab, et õpetajad ei ole 24/7 kättesaadavad.
 3.  Õpilane/lapsevanem kontakteerub õpetajaga, kui õppeülesannete täitmisel tekib probleeme (tahvelarvutitel piiratud funktsioonid, ei saa ülesande sisust aru). Õpilane/lapsevanem, kui Sul tekib õppimisega küsimusi, pöördu julgelt õpetaja poole! Õpilaste ja lastevanemate kirjalikele küsimustele vastame hiljemalt järgmisel tööpäeval.
 4.  Klassijuhatajad on oma õpilastele ja nende vanematele toeks teistmoodi õppimisel, õpimotivatsiooni hoidmisel, õppeülesannete täitmise jälgimisel. Distantsõppes ilma mõjuva põhjuseta mitteosalemine loetakse koolikohustuse mittetäitmiseks ning sel puhul kaasame tugimeeskonna liikmed ning koolipidaja.   

Online abi

 1.   4.-9.klassi põhiainete õpetajad planeerivad igal nädalal vähemalt ühe tunni Zoomis. Palun kontrollige Stuudiumi kalendris, millal on digitund Zoomis.

Zoom keskkonda saab siseneda ka telefoniga - telefonil tuleb lubada kasutada mikrofoni ja kaamerat.

 1.  Kõik klassijuhatajad (välja arvatud 1.-3.kl) viivad kord nädalas läbi klassijuhatajatunni (digitund Zoomis) oma klassiga, kus osalejad saavad reaalselt suuliselt rääkida. Info ilmub Stuudiumi kalendrisse. Vajadusel helistab klassijuhataja õpilased läbi, et kõik teaksid, millal ja kuidas osaleda.
 2.   Kooli juhtkond on valmis jagama infot ja vastama kõikidele küsimustele, mis on tekkinud seoses distantsõppega ning püüame vastuse leida ka muudele õppetööga (õpiabi, hindmine, eksamid ...) seotud küsimustele.
 1.  Koolil on võimalik laenutada õpilasele tahvelarvutit. Kui vajate arvutit, siis võtke ühendust anneli.bogens@alutaguse.edu.eelink opens on new page või tel 5885 5766

Zoom keskkonnas osalemise õpetuslink opens on new page

Pikapäevarühm

 1.   1.-6.kassi õpilased, aga miks mitte ka vanemate klasside õpilased oodatud pikapäevarühma õppima ja abi küsima.
 2.  Pikapäevarühm toimub Zoom e-keskkonnas (suhtlemine veebis reaalajas). Liitumine Stuudiumisse lisatud lingile vajutades. Lubada tuleb video ja audio vaade.
 • E - N kell 13.00-16.00 (õp Helve Hallik, Jaanus Uustalu, Kaja Kama)
 • R 12.00 - 14.00 (õp Helve Hallik)

Ekraanivaba päev

 1.  Üks kord nädalas planeerivad õpetajad nii, et õpe toimuks traditsiooniliselt vihiku ja pastakaga ja/või praktilise tegevusena toas või õues.
 2.  1.-3.klassi ekraanivaba päev on reede; 4.-9.klassil otsustab aineõpetaja, mis päeval ta soovib oma aine(te)s ekraanivaba päeva teha.

Õpilase haigestumine

 1.  Kui õpilane on haige, siis tuleb sellest klassijuhatajale teada anda. Haige laps ei pea e-õppe ülesandeid tähtajaliselt lahendama. Laps vastab pärast terveks saamist õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele. Kui laps on saanud terveks, siis ta osaleb taas distantsõppes.

Lapsevanemale

 1.  Vaadake üle lapse e-koormus ning teavitage koheselt kooli, kui laps on kulutanud ekraanide teel õppimisele üle nelja-viie tunni järjest. Distantsõpe ei ole ainult e-õpe.
 2.   Palume meeles pidada, et distantsõppe perioodil viibib õpilane kodus: ei osale sünnipäevadel ega muudel rahvarohketel kogunemistel. Piirata tuleks ka vahetut suhtlemist sõprade ja koolikaaslastega.
 3.   Kindlasti soovitame pärast distantsõppe päeva viibida looduses ja veeta perega ekraanivaba kvaliteetaega jälgides eriolukorra reegleid.
 4.   Lapsevanemad, palun jälgige ja kandke hoolt, et lapsed täidaksid neile antud õpiülesandeid. Aidake lapsel koostada distantsõppe ajaks kindel päevakava.
 5.   Lapsevanem, jälgi lapse/laste tervist! Hügieen on ülioluline!

Distantsõppe kroonika

Õpilaste ja lapsevanemate tagasiside distantsõppele

Illuka Kooli juhtkond

Päise foto: Kui Covidi poisid koolimajja jõudsid, oli koduõpe juba alanud … Autor: Toomas Mitt

Viimati muudetud 11.06.2020.