Lasteaed on karantiinis kuni 19.aprillini

Loomise kuupäev 03.04.2020

Meetmete rakendamine seoses koroona viiruse levikuga

Võttes aluseks Rahvatervise seaduse1 § 10 punkti 2, mille kohaselt Kohaliku omavalitsuse ülesanded on elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine kohaliku omavalitsuse maa-alal ja juhindudes olukorrast, kus koroonaviiruse juhtumite arv on pidevas tõusus, Alutaguse Vallavalitsus annab

KORRALDUSE:

1. Ennetava meetmena sulgeda perioodil 03.04.2020-19.04.2020 Illuka Kooli lasteaed, eelpool nimetatud perioodil lastehoiu teenust ei osutata.

2. Illuka Kooli lasteaia ja koolihoone kasutamine on käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud perioodil keelatud.

3. Käesoleva korralduse peale võib esitada Alutaguse Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest ja kehtib kuni muutva korralduse jõustumiseni.

(allkirjastatud digitaalselt) 
Tauno Võhmar
vallavanem

Viimati muudetud 03.04.2020.