Õppetöö ja koolielu korraldus 2020/2021 õppeaastal

Loomise kuupäev 31.08.2020

Kooli saabumine, majja sisenemine ja majast väljumine

 • Õppetunnid algavad 8.25.
 • Soovitame õpilastel, kel vähegi võimalik, tulla kooli jalgsi või rattaga, et vähendada lähikontakte liinibussis.
 • Algklasside majja sisenetakse hommikuti ainult peauksest. 1.klassi õpilased sisenevad algklassimajja oma garderoobi poolsest uksest.
 • Lapsevanemate koolihoonetesse sisenemine ei ole lubatud (va 1. klassi ühel lapsevanemal esimese kahe koolinädala jooksul).
 • Kooli sisenedes tuleb kõigil desinfitseerida käed. Desinfitseerimispunkte tuleb kasutada sihtotstarbeliselt.
 • Kooli töötajal on õigus mõõta kooli sisenemisel õpilase temperatuuri.
 • Koolipäeva jooksul tuleb käsi korduvalt pesta sooja vee ja seebiga.
 • Haigussümptomitega (köha, nohu, palavik, kurguvalu või kraapiv tunne kurgus, üldine nõrkustunne, peavalu, kõhulahtisus, maitsemeele kadumine vm) õpilastel või töötajatel on keelatud kooli tulla. Sügis ja talv on periood, kus inimesed põevad erinevaid külmetushaiguseid, kuid kuni pole olemas vaktsiini või täit kindlust, et tegemist pole koroonaga, siis ei ole mõistlik võtta riski ja osaleda kontaktõppes.
 • Algklassimajas kasutavad õpilased alates pärast 1.tundi sisenemiseks ja väljumiseks koolipäeva vältel:
 • 1. ja 3.klass – oma garderoobi poolset ust.
 • 2.klass ning kunstiklassis ja õp Kaja klassis viibivad õpilased algklassimaja peaust.
 • 1.-2.klassi pikapäevarühmas viibivad õpilased ronimisväljaku poolset ust.
 • Ruume tuulutatakse regulaarselt ja pindasid puhastatakse.
 • Mask koolis ei ole kohustuslik, kuid riskirühma kuuluvad õpilased või töötajad võivad ohutuse tagamiseks maski kanda.
 • Vahetundides viibivad õpilased kui ilm vähegi võimaldab õues.
 • Septembrikuus huvialaringe ei toimu.

Käitumine haigestumise korral

 • Kui selgub, et õpilasel on päeva jooksul tõusnud palavik või tekkinud muud haigustunnused. Õpilasele antakse mask, ta isoleeritakse ja tema vanemaid teavitatakse. Isoleeritud õpilasel peab olema tagatud kuni lapsevanema saabumiseni järelevalve.
 • Kooli töötajal tuleb haigusnähtudega olla kodus. Kui haigusseisund võimaldab töötamist distantsilt, siis kooskõlastatakse juhtkonnaga. Kui haigusseisund ei võimalda töötamist, siis võetakse haigusleht vastavalt tavapärasele korrale.
 • Nakkusjuhtumi puhul koolis tegutsetakse vastavalt Terviseameti juhtnööridele.

Kehaline-kasvatus

 • Spordisaali sisenevad 6.-9.klassi õpilased mõisamajast tulles läbi spordisaali välisukse.
 • Riietumine:
 • tundi tulles toimub ümberriietumine spordisaalide ruumides nr 23 (poisid) ja nr 29 (tüdrukud).
 • tunnist lahkudes võtavad õpilased oma riided ja suunduvad riietusruumi. Ümberriietumine ja pesemine riietusruumides.
 • Üldjuhul toimuvad kehalise-kasvatuse tunnid õues  (v.a vihmane, väga tuuline või alla -15oC ilm).

Söömine

 • Enne sööki pestakse käed. Sööklas istutakse kindlal kohal. Sööklasse liigutakse koos aineõpetajaga hajutatud aegadel.
 • Tundide ja söögivahetundide ajad:

Hommikusöök 8.05

1.

TUND 8.25 - 9.10

2.

TUND 9.20 - 10.05

Söögivahetund 1.-2.kl õpilastele 20 min

3.

TUND 10.25 - 11.10

Söögivahetund 3.-5.kl õpilastele 20 min

4.

TUND 11.30 - 12.15

Söögivahetund 6.-9.klassi õpilastele 15 min

5.

TUND 12.30 - 13.15

Oode 1.-2.klassi õpilastele

6.

TUND 13.25 - 14.10

Oode 3.-5.kl pikapäevarühma õpilastele ja registreeritud 6.-9.kl õpilastele

7.

TUND 14.20 - 15.05

8.

TUND 15.15 - 16.00

 • Alates 1.oktoobrist on oode 6.-9.klassi õpilastele tasuline (0,70 eurot)

Planeeritud distantsõpe

 • Igas trimestris toimub 2 planeeritud distantsõppepäeva:

* I trimester - 5.oktoober 2020; 5.november 2020;

* II trimester - 4.detsember 2020; 5.märts 2021;

* III trimester - 5.aprill 2021; 4.juuni 2021.

Distantsõppele üleminek (vajadusel)

 • Vajadusel rakendatakse koolis kas osaliselt või täielikult distantsõpet.
 • Ametlikku infot edastatakse Stuudiumi ja kooli kodulehe kaudu.
 • Õpetaja, kellel on eneseisolatsiooni kohustus, viib tunnid läbi virtuaalselt vastavalt  tunniplaanile või rakendab teisi distantsõppe võimalusi.
 • Täielikule distantsõppele ülemineku puhul saavad õpilased vajadusel laenutada koolist arvuteid või tahvelarvuteid.
 • Igal õpilasel peab olema oma isiklik Stuudiumi konto, mis võimaldab tal osaleda õppetöös ja näha kõiki õppematerjale ning tööülesandeid.
 • Õpilased ja õpetajad peavad igal tööpäeval sisenema oma kontole, et olla kursis võimalikust eriolukorrast tingitud muudatustega õppetöö korralduses.
 • Distantsõppe ajal toimuvad tunnid tunniplaani alusel.
 • Õpetajad sisestavad Stuudiumisse tunni teema vastava kuupäeva alla ning tunni sisu ja õpilaste iseseisvad tööd kodutööde alla. Pikemad tööjuhendid ja ülesanded jagatakse TERA kaustas.
 • Virtuaaltunnid (nt Zoomi või  MS Teams keskkonnas)  toimuvad tunniplaanijärgsel tunni toimumise ajal.
 • Kõigil õpetajatel on kindel konsultatsiooniaeg, distantsõppe perioodil on ta konsultatsiooniks kättesaadav videokonverentsi teel. Õpetaja teeb õpilastele teatavaks oma konsultatsiooniruumi aadressi ja aja.
Viimati muudetud 09.09.2020.