2022/2023 õa projektid

Läbi rahvusvahelise mõõtme loovamaks ja ettevõtlikumaks kooliks

Kestvus: 

1.06.2020 – 31.05.2023

Eesmärk:

Illuka Kooli õpetajate ja juhtkonna professionaalsete kompetentside tõstmine ning õppijate ettevõtlikkuse ja sotsiaalsete oskuste toetamine. Eesmärgi täitudes suureneb osalejate valmisolek toetada õpilaste teadmisi ja oskusi ettevõtlikkus, loovas ja kaasavas keskkonnas rahvusvahelise kogemuse kaudu.

Alaeesmärgid:

1. Keeleoskuse täiendamine ja rahvusvaheliste suhete loomine ning arendamine.

2. IKT alane enesetäiendamine. Kindlasti on vaja arendada õpikäsitluse valdkonda. Ka kooli arengukava

arengueesmärkides on toetava digiõhustiku loomise meetmed kirjeldatud. Õppekava arendamise oskus vastavalt ainetevahelisele lõimingule ja õppemeetodite kaasajastamisele. Võimaluste ja ideede leidmine kaasaegse ja kaasava õpi- ja arengukeskkonna loomiseks.

3. Uued metoodikad, ehk kuidas siduda liikumisõpetusega teisi õppeaineid ning milliseid võimalusi pakub huvitegevus laste ja õpetajate liikumis- ja terviseharjumuste kujundamisel.

Sihtgrupp:

  1. Reet Ernits - Innovative Methodologies for Teaching & Learning (Dublin, Iirimaa);
  2. Anneli Bogens - Fluency and English Language Development for Educational Staff (Walleta, Malta);
  3. Ilona Lass - Fluency and English Language Development for Educational Staff (Walleta, Malta);
  4. Kristi Vaarmann - All Aboard the Primary Classroom Methodology for Primary (St.Julian's, Malta);
  5. Ave Amor - Inspiring Healthy Lifestyles to Learners (children, youths, adults) (Nicosia, Küpros);
  6. Kristi Klaamann - Using ICT in Education (Braga, Portugal);
  7. Anneli Dietrich - Using ICT in Education (Braga, Portugal).

Rahastaja: 

Sihtasutus Archimedese haridusprogramm Erasmus+ (õpiränne üldhariduses) toetus 19 750 eurot

Projektijuht

Kristi Klaamann

Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Kestvus: 

01.05.2023 – 15.06.2023

Eesmärk:

Põllumajandusmuuseumi külastus.

Tegevused: Õppeprogramm "Põllult potti" läbimine. Avastamisrõõmu täis programmis rändame maitsvate ning mitmekesiste köögivilju maailmas. Lähemalt keskendume eestimaistele “juurikatele” ning vaatleme eestlaste toidulauda läbi sajandite “Avasta ja imesta” näitusel. Kohaliku tooraine kasutamise ja tervisliku toitumise edendamiseks mõtiskleme milline on köögiviljade toidulauale jõudmise teekond, ehk kuidas jõuab üks köögivili põllult potti? Uurime taimede ehitust ja erinevaid sorte, tutvume ja võrdleme erinevaid seemneid ning külvame ka omale pisikesse topsi kaasavõtmiseks taime. Õppetöös kasutame päris köögivilju, mille äratundmise ja maitsmise muudame mänguliselt põnevaks

Sihtgrupp:

1.- 7.kl õpilased

Rahastaja:

PRIA- 538,33 eurot

Projekti teostajad:

Projektijuht: Ave Amor

ICT and digitalization in education

Kestvus: 

1.08.2020 – 31.12.2022

Eesmärk:

Projekti eesmärk on jagada kogemusi, et digitaalse õppe võimalustest, digiõppe vahendite kasutamisest jms. Iga partner viib läbi seminare, jagades oma teadmisi digitaalsete tööriistade kasutamise kohta. Õpetajad osalevad töövarjudena partnerkoolides. Projekt lõpeb avatud rahvusvahelisel konverentsiga „Digitaalne loovharidus“, kus iga kool jagab oma teadmisi ja kogemusi  kooliprotsesside tõhususe ja õpetajatele pakutavate võimaluste suurendamisel.

Partnerid:

Juhtpartner - CLIL Education Centre, Preschool "Flying Colours" (Läti)

Kaaspartnerid: Illuka Kool (Eesti), Vilnius Municipality’s Grigiškės Šviesos gymnasium (Leedu), Siauliai Sanatorine school (Leedu), Norlights Montessori School (Norra), PI Edukateka (Leedu)

Sihtgrupp:

Partnerkoolide õpetajad

Rahastaja: 

Projekti toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus Junior  32 700 euroga (s.h Illuka Kool 5710,00 eurot)

Projektijuht

Veronika Skripacova (Läti);

Ave Amor (Eesti), Gražina Vaitkunskė (Leedu), Lijana Giedraitienė (Leedu), Josef Berg (Norra), Saulius Rudelis (Leedu),

Illuka Kooli õpilaste osalemine keskkonnahariduslikes õppeprogrammides 2022/2023 õppeaastal

Kestvus: 

1.09.2021 – 30.06.2022

Eesmärk:

Eesmärk on õpilasi suunata märkama ja mõistma looduse mitmekesisust, inimeste keskkonnahoidliku käitumise tähtsust. Programmiga arendatakse märkamis- ja eneseväljendusoskusi, õpitakse tundma looduses elavaid erinevaid kooslusi.

Sihtgrupp:

Lasteaia Musirullide rühm Alutaguse Matkaklubi "Puu on sõber, mets on kodu"

1.-2. klass Alutaguse rahvuspargi külastuskeskus "Peipsi järve jälgedes"

3. klass            Iisaku Looduskeskus "Uurime sood"

4.-5. klass Puhta vee teemapark "Orienteeru, avasta ja õpi nuhvliga"

6.-7. klass Ubari Loodustarkuse keskus Praktiline kaardiõpe orienteerumisega maastiku erinevatel pinnavormidel.

8.-9. klass Ubari Loodustarkuse keskus Veetarga retk Kostivere karstialal, Jägala joal ja Linnamäe HEJ-s. II ja III kooliaste

Rahastaja: 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus 1200,00 eur.

Projektijuht:

 Ave Amor

Illuka Kooli aabits

Kestvus: 

01.04.2022 - 01.04.2023

Eesmärk:

Üldeesmärk: Illuka laste, lapsevanemate, vilistlaste ja teiste kogukonna inimeste teadlikkuse tõstmine Illuka mõisakooli ajaloost läbi alfabeetilise kronoloogia ning toetab kogukonna tugevnemist kodupiirkonna tundmaõppimise kaudu.

Tulemus: augustiks 2022 on koostatud ja trükitud Illuka mõisakooli aabits t (ca 40 lk) tiraažiga 300 tükki.

Sihtgrupp:

Illuka Kooli õpilased ja õpetajad (ca 140 inimest) – saavad õppevahendi, mille abil mõisakooli ajalugu tundma õppida.

Kaudsed kasusaajad:

Illuka Kooli lapsevanemad (ca 100 inimest) – Illuka mõisakooli elu-olu ja haridusloo tundma õppimine.

Illuka piirkonna inimesed – (ca 100 inimest) – Illuka mõisakooli, elu-olu ja haridusloo tundma õppimine.

Illuka mõisa külastavad turistid – Võimalus soetada Illuka mõisast või Iisaku Kihelkonna Muuseumist „Illuka mõisakooli aabits“, mis sisaldab teavet Illuka mõisakooli elu-olu ja haridusloo kohta

Rahastaja:

Kohaliku Omaalgatuse Programm 2500,00 eur. Kogumaksumus 2850,00 eur.

Projekti teostajad:

Projektijuht: Anneli Bogens Teostaja: MTÜ Kultuurikamber

Roheliselt mõtlev tarbija

Kestvus: 

12.09.2022 - 20.06.2023

Eesmärk:

Eesmärk: Illuka kooli 5.-9. klassi õpilased õpivad jäätmeid ja mitmesuguseid teisi materjale õigesti sorteerima, mõistavad ringmajanduse, taaskasutuse, rohetehnoloogia ning säästva ja jätkusuutliku tarbimise põhimõtteid ja ka kasutavad neid, et säästa loodusvarasid ja keskkonda.

Tulemused:

1) Uurimuslikku õpe läbiviimine, õpilased kaardistavad jäätmete sorteerimist, ringmajandust ja taaskasutust oma kodus

2) Õpilased tunnevad jäätmete sorteerimise ning jäätmekäitluse, ringmajanduse, taaskasutuse ja rohetehnoloogia põhimõtteid ja ka kasutavad neid.

3) Õpilased jagavad oma teadmisi ringmajandusest ja rohetehnoloogiast koolipere ja kogukonnaga (k.a. lapsevanemad)- õppepäev “Roheliselt mõtlev tarbija”

4) Õppematerjalide ja juhendide valmimine säästva ja jätkusuutliku tarbimise teemadel

Sihtgrupp:

5.- 9.kl õpilased

Rahastaja:

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus 4138,20,00 eur. Kogumaksumus 4 356,00 eur.

Projekti teostajad:

Projektijuht: Ave Amor ja Anneli Dietrich

Avaldatud 22.09.2023. Viimati muudetud 12.05.2024.